MADDE 1: TARAFLAR

1.1.       www.hasmera.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gökçebayır Köyü Ezine Çanakkale adresinde mukim Bergaz Nokta Ticaret Nurettin TURAN (bundan böyle HASMERA olarak anılacaktır)

1.2.        www.hasmera.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

1.3.       HASMERA ve/veya www.hasmera.com ve üye birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2: KULLANICI SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin konusu, HASMERA’in sahip olduğu internet sitesi www.hasmera.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

Madde 3: TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.       Üye, HASMERA ve www.hasmera.com hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle HASMERA'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. HASMERA, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2.       Üye, www.hasmera.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğu; HASMERA’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.       Üye, HASMERA tarafından kendisine verilmiş ve/veya kendisi tarafından belirlenmiş olan kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Söz konusu bu bilgilerin, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan üye sorumludur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HASMERA’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HASMERA’in söz konusu izinsiz kullanım ve kullandırmadan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4.       Üye www.hasmera.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5.       Üye, www.hasmera.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.hasmera.com’u ve onun hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.) bulunamaz, sunucuları yada veritabanlarını otomotik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde ve sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi işlemlerde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6.        www.hasmera.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HASMERA’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HASMERA’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7.       HASMERA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hasmera.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden HASMERA'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8.       Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, yazılım, veri elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.9.       İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HASMERA’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HASMERA’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10.   HASMERA’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HASMERA’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.11.   www.hasmera.com internet sitesi yazılım ve tasarımı HASMERA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12. Üye, www.hasmera.com sitesinde sunulan görsel ve yazılı içeriğin, kişisel kullanım için olduğunu kabul eder. www.hasmera.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Üye, içeriği, izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalamayacağını ve/veya bunları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi hallerde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen üyeye ait olup; bu nedenle HASMERA’in her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.13.   HASMERA tarafından www.hasmera.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14.   HASMERA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. HASMERA, üyenin www.hasmera.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.15.   www.hasmera.com ‘a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında HASMERA ve onun iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye, www.hasmera.com ’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, HASMERA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, HASMERA ve onun iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, HASMERA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, HASMERA ve onun iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece HASMERA ve onun iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve HASMERA ve onun iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.hasmera.com müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.16.   HASMERA, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

3.17.   www.hasmera.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. HASMERA, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.18.   HASMERA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HASMERA’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) HASMERA ve www.hasmera.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.19.   www.hasmera.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.hasmera.com sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.20.   HASMERA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.hasmera.com 'da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.21.   HASMERA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.22.   Üyenin, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.hasmera.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üyenin www.hasmera.com 'dan yararlanması HASMERA tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir. www.hasmera.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı HASMERA’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.23.   Taraflar, HASMERA’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 189, 193 uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.24.    HASMERA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Hesap Bilgilerim”  kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.25.   Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.hasmera.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.26.   HASMERA, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.hasmera.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, gerek HASMERA, gerekse www.hasmera.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir

3.27.   HASMERA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. HASMERA’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Üye işbu hakkı kabul eder. HASMERA, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir.

 

MADDE 4: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya HASMERA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HASMERA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

MADDE 5: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 6: YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Üye, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.